Úvod
Služby
Co likvidujeme
Konstruktérské práce
Reference
Kontakt
Co likvidujeme:

Máme oprávnění likvidovat (dle vyhlášky MŽP 381/2001Sb.) následující nebezpečné odpady vzniklé při naší činnosti:

   
 • 05 01 03 Kaly ze dna nádrží na ropné látky
 • 05 01 05 Uniklé (rozlité) ropné látky
 • 05 01 06 Ropné kaly z údržby zařízení
 • 12 03 01 Prací vody (z odmašťování vodou)
 • 13 05 01 Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
 • 13 05 02 Kaly z odlučovaců oleje
 • 13 05 03 Kaly z lapáků nečistot
 • 13 05 06 Olej z odlučovačů oleje
 • 13 05 07 Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
 • 13 05 08 Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje
 • 13 07 01 Topný olej a motorová nafta
 • 13 07 02 Motorový benzín
 • 13 07 03 Jiná paliva (včetně směsí)
 • 15 05 02 Absorpční činidla, čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
 • 16 07 08 Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů obsahující ropné látk
 • 16 07 09 Odpady obsahující jiné nebezpečné látky
 • 17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet
 • 17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
 • 20 01 26 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
 • 20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky